Regulament oficial al campaniei

Regulament oficial al campaniei „25 de ani de MOMENTE MAGICE”

Cuprins

Secțiunea 1. Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei

Campania este organizata și desfășurata de S.C. Ice Dyp Balas S.R.L., o societate comercială din România, cu sediul social în Romnia, Jud. Timis, Localitatea Carpinis, Strada a III-a, nr. 104 având Codul Unic de Înregistrare RO8615850, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J35/1011/1996 operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. ………………………. (prelucrare prin sistem video), (denumită în continuare „Organizator”).

Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.icedyp.ro . Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după prezentarea acestor modificări pe site-urile menționate mai sus.

Secțiunea 2. Zona de desfășurare a campaniei

Campania este organizata și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în perioada 15.03.2021 – 31.10.2021 Pentru obținerea de informații suplimentare, vă rugăm să consultați pagina www.icedyp.ro sau să trimiteți un e-mail la secretariat@icedyp.ro, pe întreaga durată a campanieului, potrivit celor menționate în Secțiunea 3 de mai jos.

Secțiunea 3. Durata campaniei

Campania va fi lansata la data de 15.03.2021, ora 07:00 Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Campania va înceta la data de 31.10.2021, ora 23:59

Secțiunea 4. Mecanismul campaniei

In perioada sus mentionata, orice client care achizitioneaza un Triple Magic caramel are sansa de a castiga un Maxi Magic Moments respectiv la achizitionarea unui Triple Magic zmeura are sansa de a castiga un Nero Magic. Fiecare al patrulea produs participant este castigator.

Daca dupa deschiderea ambalajului, apare mesajul: Castigator, clientul trebuie sa prezinte la magazine folia castigatoare, pe care o preda vanzatorului si acesta ii va preda inghetata care este mentionata pe interiorul ambalajului.

Secțiunea 5. Taxe și impozite

Plătitorul premiilor, în speță S.C. ICE DYP BALAS S.R.L., se obligă să calculeze și să plătească impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Secțiunea 6. Responsabilitate

Prin participarea la campanie, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului.

Secțiunea 7. Dreptul de participare

Campania este deschisa participării tuturor persoanelor fizice. Nu pot participa la Campanie angajații Organizatorului campaniei, S.C. ICE DYP BALAS. S.RL., precum și a membrilor familiilor acestora (copii, parinți, soț/soție).

Înmânarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la campanie constituie acordul ca numele câștigatorilor și fotografiile să poată fi făcute publice și utilizate gratuit în materiale audio, foto, și video de către Organizator.

Secțiunea 8. Protecția datelor personale

Prin prezentul Regulament oficial Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru implementarea prezentei campanii, în scopurile specificate mai jos, Organizatorul prelucrează, în calitate de Operator, date cu caracter personal.

Categorii de persoane vizate:

  • participanți la campanie;
  • câștigători.

Date cu caracter personal prelucrate:

  • nume;
  • prenume;
  • adresa;
  • număr de telefon fix sau mobil;
  • adresa de email.

Scopurile și temeiurile de prelucrare:

Prin participarea la prezenta Campanie, participanții/câștigătorii înțeleg faptul că în acest scop datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresă, număr de telefon fix și/sau mobil, e-mail) vor fi prelucrate de Organizator în vederea organizării campanieului, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, realizarea de statistici, analize și cercetări de piață prin anonimizarea datelor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor Nr. 679/2016. De asemenea, prin participarea la prezenta campanie, participanții/câștigătorii sunt de acord ca datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa, număr de telefon fix și/sau mobil, e-mail) să fie prelucrate de Organizator pentru transmiterea de comunicări cu scop comercial prin telefon, poștă sau poștă electronică (telemarketing), precum și trimiterea de oferte și materiale publicitare.

Participanții/câștigătorii înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile și scopul declarat prin acest Regulament oficial este indispensabilă derulării campaniei.

Datele personale ale participanților/câștigătorilor sunt prelucrate de Organizator în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea prezentului Regulament în scopul desfășurării campaniei, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor (executare contract).  Cu privire la respectarea prevederilor finaciar-contabile și fiscale, precum și pentru arhivare, temeiul de prelucrare este obligația legală a Organizatorului. Pentru soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniei și acordarea premiilor, alte proceduri judiciare sau administrative, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim al Organizatorului.

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016, privind protecția datelor personale stocate pe durata campaniei plus o perioadă minimă de 60 de zile. Ca atare, Organizatorul se angajează să pastreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul campanie și sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care Organizatorul este obligat să facă acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Participanții la campanie, în calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi:

  • dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a datelor, restricționare a prelucrării, de a vă opune prelucrării precum și a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a revoca consimțământul, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale, dreptul de a formula plângeri în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa societății menționată mai sus cât și la adresa secretariat@icedyp.ro. De asemenea, Participanților le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției și autorității locale ANSPDCP.

După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în orice mod cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la campanie.

Secțiunea 9. Încetarea campaniei

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie.

Cazul de forță majoră este definit ca orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat  sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

Secțiunea 10. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Secțiunea 11. Regulamentul oficial

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesând site-ul www.icedyp.ro. Pentru informații suplimentare privind Regulamentul oficial al campaniei, va rugam sa trimiteti un mail la secretariat@icedyp.ro, începând cu data de 15.03.2021. 

Prin participarea la aceasta campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

Secțiunea 12. Alte clauze

Premiile neacordate vor rămâne în proprietatea Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei.

În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi ramân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care sa corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.